Kritériá prijímania detí do MŠ

chlapec

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

 V prvom rade musia byť dodržané podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, ktoré možno nazvať „zákonnými podmienkami“.

 Na predprimárne vzdelávanie materská škola prijíma:

 

- prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné ( až po prijatí všetkých týchto detí sa pristupuje k prijímaniu ostatných detí).

 

Pri prijímaní ostatných detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné je rozhodujúcim kritériom vek dieťaťa ( prijíma sa od najstaršieho ).

 

Ostatné podmienky prijímania do materskej školy:

 -          materská škola prijíma deti od 3 troch do 6 rokov veku,

 -          výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57