Kritériá prijímania detí do MŠ

chlapec

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. 

Pri prijímaní  musia byť dodržané podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, ktoré sú „zákonnými podmienkami“:

- prednostne prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné ( ktoré k 31.08. dosiahnu vek 5 rokov),

 - prednostne deti,  ktoré nedovŕšia k 31. 08. vek 5 rokov, ale zákonný zástupca  žiada o predčasné zaškolenie dieťaťa ( predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, a pre dieťa je MŠ spádovou MŠ).

Až po prijatí všetkých týchto detí sa pristupuje k prijímaniu ostatných detí.

 Hlavným kritériom pri  prijímaní ostatných detí je vek dieťaťa:

- deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

 - deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

Ostatné podmienky a ďalšie zohľadňujúce faktory pri prijímaní detí:

- deti s trvalým pobytom v obci,

- deti,  ktorých súrodenci  už navštevujú našu MŠ,

 - dvojročné deti s trvalým pobytom v obci ( iba výnimočne,  ak je voľná kapacita - musia mať osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky, musia byť primerane samostatné -nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ).

 

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57